ДОБРЕ ДОШЛИ в "ИЗБАТА"!
гр.ВАРНА, бул. Вл.Варненчик 281, E-MAIL: INFO@GLOBALWINES-ONLINE.COM

Лични Данни

Глобал Уайнс България ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Глобал Уайнс България ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

o Ваше изрично получено съгласие като клиент;

o на изпълнение на задълженията на Глобал Уайнс България ЕООД по договор с Вас;

o законово задължение, което се прилага спрямо Глобал Уайнс България ЕООД;

o за целите на легитимни интереси на Глобал Уайнс България ЕООД или на трета страна.

Глобал Уайнс България ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Глобал Уайнс България ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o Точност и актуалност на данните;

o Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Глобал Уайнс България ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Глобал Уайнс България ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Глобал Уайнс България ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Глобал Уайнс България ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Глобал Уайнс България ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което Глобал Уайнс България ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Глобал Уайнс България ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Глобал Уайнс България ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от Глобал Уайнс България ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Глобал Уайнс България ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Глобал Уайнс България ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от Глобал Уайнс България ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Глобал Уайнс България ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес office@globalwines-online.com.

Глобал Уайнс България ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Глобал Уайнс България ЕООД;

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от Глобал Уайнс България ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o Глобал Уайнс България ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Глобал Уайнс България ЕООД да провери точността на личните данни;

o възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Глобал Уайнс България ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Глобал Уайнс България ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Глобал Уайнс България ЕООД:

o да поискате от Глобал Уайнс България ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

o да поискате от Глобал Уайнс България ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от Глобал Уайнс България ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

Глобал Уайнс България ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Глобал Уайнс България ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Глобал Уайнс България ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Мерки за сигурност и защита

Глобал Уайнс България ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Глобал Уайнс България ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Глобал Уайнс България ЕООД е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

Глобал Уайнс България ЕООД, ЕИК/БУЛСТАT: 205237101

Адрес на управление: гр.Варна, бул.Д-р Атанас Москов 13

Електронна поща: info@globalwines-online.com

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в Глобал Уайнс България ЕООД:

Адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.Д-р Атанас Москов 13

Електронна поща: info@globalwines-online.com

Уебсайт: https://www.globalwines-online.com/

Наименование на надзорния орган за защита на лични данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес на управление: гр.София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: гр.София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg