ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА GLOBAL WINES
гр.ВАРНА, бул. Вл.Варненчик 281, E-MAIL: INFO@GLOBALWINES-ONLINE.COM

Лични Данни

Виктори лоджистикс ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Виктори лоджистикс ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

o Ваше изрично получено съгласие като клиент;

o на изпълнение на задълженията на Виктори лоджистикс ЕООД по договор с Вас;

o законово задължение, което се прилага спрямо Виктори лоджистикс ЕООД ;

o за целите на легитимни интереси на Виктори лоджистикс ЕООД или на трета страна.

Виктори лоджистикс ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Виктори лоджистикс ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o Точност и актуалност на данните;

o Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Виктори лоджистикс ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Виктори лоджистикс ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Виктори лоджистикс ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Виктори лоджистикс ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Виктори лоджистикс ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което Виктори лоджистикс ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Виктори лоджистикс ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Виктори лоджистикс ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от Виктори лоджистикс ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Виктори лоджистикс ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Виктори лоджистикс ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от Виктори лоджистикс ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Виктори лоджистикс ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес office@globalwines-online.com.

Виктори лоджистикс ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Виктори лоджистикс ЕООД ;

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от Виктори лоджистикс ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o Виктори лоджистикс ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Виктори лоджистикс ЕООД да провери точността на личните данни;

o възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Виктори лоджистикс ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Виктори лоджистикс ЕООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Виктори лоджистикс ЕООД :

o да поискате от Виктори лоджистикс ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

o да поискате от Виктори лоджистикс ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от Виктори лоджистикс ЕООД , ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

Виктори лоджистикс ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Виктори лоджистикс ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Виктори лоджистикс ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Мерки за сигурност и защита

Виктори лоджистикс ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Виктори лоджистикс ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Виктори лоджистикс ЕООД е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

Виктори лоджистикс ЕООД , ЕИК/БУЛСТАT: 206005433

Адрес на управление: гр.Варна, ул.17-та N40

Електронна поща: info@globalwines-online.com

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в Виктори лоджистикс ЕООД :

Адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик 281

Електронна поща: info@globalwines-online.com

Уебсайт: https://www.globalwines-online.com/

Наименование на надзорния орган за защита на лични данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес на управление: гр.София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: гр.София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg